BOMENKAP VERDUINSBOS

 

   


 | LK/5008 | 22-05-2005 |

 

College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

 

Geacht College,

De laatste tijd bereikt de D66/BSD fractie veel bemerkingen/klachten over het kappen van bomen die vaak een beeldbepalend karakter hadden.

Vandaag heeft ondergetekende, na een verontrustend telefoontje uit het Verduinsbos te Halsteren moeten constateren dat sommige burgers het vervallen van de plicht tot kapvergunning wel heel vrij opvatten. Een fors aantal bomen, waaronder een robuuste berk met een doorsnede van circa 35 centimeter bleken nabij Verduinsbos 30 gekapt. Grotendeels bevonden die bomen zich buiten de perceelgrens van de verantwoordelijke. Bomen zijn gekapt tot op circa 8 meter, op vermoedelijk, gemeentelijk eigendom. Dit bevreemd zeer daar recent de gemeente die bomen grotendeels met de inzet van een hoogwerker nog heeft gesnoeid.

Het komt de D66/BSD fractie voor dat derden wederrechtelijk gemeentelijke eigendommen opzettelijk hebben beschadigd c.q. vernietigd c.q. verwijderd. Volgens omwonenden hebben de feiten zich op zaterdag 21 mei voorgedaan en heeft de politie op verzoek van omwonenden kennisgenomen van de gedragingen en de feiten.

Uit een brief van de verantwoordelijken (zie bijlage) aan de verontruste omwonenden, valt op te maken dat de verantwoordelijken van een ‘betreffende contact persoon van de gemeente de informatie hadden gekregen dat gezien het type bomen en de locatie er geen vergunning nodig was’.

Met name “de locatie” bevreemd ons zeer. Het voorgaande leidt voor de D66/BSD fractie tot de volgende artikel 37 vragen:

  • Was de gemeente op de hoogte van het geven van “toestemming” door een contact persoon voor het kappen/rooien, door derden, van bomen op gemeentelijk eigendom?
  • Heeft een bevoegd ambtenaar toestemming gegeven tot dit kappen/rooien van bomen op gemeentelijk eigendom?
  • Past het in het gemeentelijke beleid dat derden werkzaamheden als kappen/rooien van bomen op gemeentelijk eigendom uitvoeren?
  • Wat gebeurt er c.q. is er gebeurd met het hout van deze bomen?
  • Indien er op geen enkele wijze toestemming is gegeven voor deze grove inbreuk op de gemeentelijk eigendomsrechten wat zijn dan de gevolgen?
  • Is Uw college in deze dan bereid tot aangifte van opzettelijke beschadiging c.q. vernietiging van gemeentelijk eigendom c.q. van vervreemding van gemeentelijke eigendommen als hout?
  • Is Uw college bereid t.o.v. de verantwoordelijken een vordering tot volledig herstel in te stellen c.q. een schadeloos stelling te vorderen zodat tot aanplant gekomen kan worden van gelijkwaardige bomen alsmede tot herplant van de geruimde bossages c.q. onder begroeiing?

 

In afwachting van Uw boomvriendelijk antwoord,

hoogachtend,

L.H. van der Kallen.


   

DE KROON INZ. BOMENACTIE

 

   


 | D002 | 08-01-2005 |

 

Aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

p/a Minister van VROM

Postbus 20951

2500 EZ ’s Gravenhage

 

Ondergetekende:

L.H. van der Kallen, wonende te 4611 RS Bergen op Zoom aan de Nieuwstraat nr. 4

verzoekt vernietiging van het Raadsbesluit SROB/04/114 d.d. 15 december 2004 van de Gemeenteraad Bergen op Zoom.

Bij raadsbesluit SROB/04/114 d.d. 15 december 2004 heeft de gemeenteraad van Bergen op Zoom bij meerderheid de “Boomverordening 2001” ingetrokken. Feitelijk kan nu iedere willekeurige grondeigenaar iedere boom op zijn eigendom, voor zover deze niet beschermd wordt in of door de Boswet, zonder enige beperking kappen.

Het kappen van “dor hout” in de wet en regelgeving is een goede zaak en zelfs “het kappen” in regels, zoals een kapvergunning, kan ondergetekende billijken en onderschrijven.

Uitgangspunt dient dan wel te zijn dat monumentale c.q. beeldbepalende bomen, landschapselementen of houtopstanden beschermd blijven. Op zich zijn daar mogelijkheden toe.

Zo bevatte de boomverordening, middels artikel 14, de verplichting aan de gemeente een lijst bij te houden van monumentale bomen en houtopstanden. Ondanks een jaarlijkse navraag mijnerzijds bleek op 15 december 2004 dat deze lijst er niet was en dat dus, zelfs al zou er een meerderheid voor zijn geweest, de monumentale bomen c.q. houtopstanden van een dergelijke lijst niet beschermd konden worden c.q. uitgezonderd konden worden van de kapvrijheid.

De landsregering heeft de afgelopen jaren veel middelen besteed aan het instandhouden van dragende groene delen van het landschap en aan de ontwikkeling van  ecologische verbindingszones, ook in de bebouwde kom. Dit dreigt nu deels weggegooid geld te worden.

Het fraaie Brabantse landschap, evenals vele stads- en dorpsgezichten, zijn aantrekkelijk omdat zij veel publiek- en privaat groen bevatten, waaronder vele bijzondere boomelementen.

Voor ondergetekende zijn levende monumenten net zo waardevol als de stenen monumenten. Zij maken deel uit van ons cultuurbezit en zijn belangrijk in de beleving van ons landschap, evenals de stads- en dorpsgezichten.

Ondergetekende verzoekt U dringend voornoemd raadsbesluit te vernietigen.

Subsidiair:  beleid, zo nodig regelgeving, te ontwikkelen, waardoor de levende monumenten, bijvoorbeeld middels een beschermingslijst zoals bijvoorbeeld die van de Bomenstichting, worden beschermd.

Dit is nodig omdat niet iedereen, zelfs niet de goedwillende liefhebber, altijd het monumentale zal herkennen. Monumentaal hoeft niet altijd groot of robuust te zijn.

Op de lijst van de Bomenstichting pronken in Bergen op Zoom 4 bomen, te weten:

  • de platanus x acerifolia (gewone plataan) op het Gouvernementsplein en de Parade herkent en erkent iedereen als monumentaal,
  • voor de unieke Tilia Europaea (Hollandse linde) uit ca. 1860-1870 aan de Balsedreef/Klaverveldenweg is dit al minder,
  • de Fraxinus exc. ‘Pendula’ (treur es) uit ca. 1920-1930 en ca. 6 meter hoog bij de Martinus Kerk in Halsteren, herkent slechts een deskundige enkeling de boom als monument.

Red een monument! Neem verantwoordelijkheid! Als een levend monument gekapt wordt, is dit onherstelbaar!

 

Met de meeste hoogachting,

uw dw. dienaar,

L.H. van der Kallen,

raadslid Gemeente Bergen op Zoom.