KAPPEN BOMEN

 

   


 | 06-12-2006 |

 

SPOED!
Aan Burgemeester en Wethouders der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: esdoorn, kenmerk LK6059 

 

Geacht College,

 

Ondergetekende heeft geconstateerd dat een fors aantal bomen in de laanstructuur (zie foto) loodrecht staande op de ingang van de kwekerij Ruytershove geblest is.

BSD eik1 BSD eik2 BSD eik3

Het betreffen overwegend zeer forse eiken. Indien het voornemen tot kappen van deze bomen wordt uitgevoerd, is dat een enorme aantasting van de laanstructuur. Sterker nog er blijft vrijwel niets van over. Enkele van de gebleste bomen hebben in het verleden stormschaden opgelopen. Er zijn er echter ook die nog geheel intact zijn (zie foto’s).

De BSD-fractie verzoekt U dringend voorlopig niet tot kap over te gaan en nadrukkelijk een bestuurlijke afweging te maken. Het kan niet zo zijn dat financiële redenen (opbrengst hout) ten grondslag liggen aan deze kap. Ook in het verleden heb ik reeds vragen gesteld over houtkap in dit gebied. Toen betrof het uitdunnen in voormalige productiebossen.

Ondergetekende vindt de nu aangegeven ingreep te fors en ziet de laanstructuur graag behouden.

Met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

L.H. van der Kallen


   

 

GEKAPTE ESDOORN

 

   


 | 16-08-2005 |

 

Aan Burgemeester en Wethouders der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: esdoorn, kenmerk LK6059 

 

Geacht College,

In de Bergen op Zoomse Bode van 8 oktober j.l. stond onder te kappen bomen de aankondiging dat een esdoorn op het Thaliaplein gekapt zou worden. Als reden werd opgegeven: “op leeftijd en verzwakt”.

Nu is ondergetekende geen expert in esdoorns, dus ik interpreteerde de wat vage omschrijving als ‘de boom zal dus wel ziek zijn’.

BSD boom1 BSD boom2

Nu de monumentale esdoorn gekapt is, is de stronk goed te beoordelen en is aan de circa 80 centimeter doorsnede niets te zien, dat ook maar op enige ziekte zou duiden (zie foto). Sterker nog het hout blaakt van gezondheid.

Het komt de BSD fractie nu (dus achteraf) voor dat deze boom wel oud, maar zeker niet verzwakt was. Gezien de situatie rond de locatie van de stronk, lijkt het dat hij ‘in de weg’ stond en een herinrichting van het Thaliaplein makkelijker is zonder, dan met deze kennelijk oude, maar gezonde esdoorn.

Ondergetekende heeft vanaf nu geen vertrouwen meer in de gedane toezegging dat de gemeente zou blijven handelen, als ware de oude kapvergunning nog van kracht. Hier is een gezonde boom met een monumentale uitstraling gekapt, omdat hij naar mijn overtuiging in de weg stond. Toegezegd is dat alleen zieke en/of gevaarlijke bomen gekapt zouden worden. Nu kan mijn conclusie niet anders zijn dat ik in mijn onnozelheid en in mijn naïeve vertrouwen in de betrokken ambtelijke afweging niet meer kan aannemen dat een vage term als “op leeftijd en verzwakt” dus “ziek” zou zijn.

Foei College, zo is het niet afgesproken. In het vervolg kan dus volgens afspraak alleen “ziek en/of gevaarlijk” leiden tot incidenteel kappen.

Met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

L.H. van der Kallen