HERPLANTEN VERDUINSBOS

 

   


 | 06-01-2007 |

 

Aan Burgemeester en Wethouders der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Verduinsbos, kenmerk: LK70004

 

Geacht College,

 

Middels het vragenuur vroeg ondergetekende op 27 augustus 2005, op 31 oktober 2005 en op 27 februari 2006 aandacht voor het illegaal kappen van bomen op gemeentelijk terrein door particulieren aan het Verduinsbos. Uiteindelijk is op 10 mei 2006 per brief aan de bewoners aangekondigd dat in het najaar van 2006 tot herplant van een 10-tal nieuwe bomen zou worden overgegaan. Tot op heden is dit helaas nog niet gebeurd.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Wat is de reden van de vertraging?
  2. Wanneer wordt de belofte aan de bewoners alsnog gestand gedaan?
  3. Hoe verloopt het verhaal van de aangebrachte schade aan gemeentelijke eigendommen c.q. het verhaal van verwachte kosten van herplant?

Graag schriftelijke beantwoording.

Met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

L.H. van der Kallen