LATEN STAAN WAS OOIT DE VOORWAARDE: DE ANNEVILLE-EIK OP DE A58

 

   


| jaar| nr. 007 | 17-01-2020 |

 

Facebook

De troeteleik. Ooit beloofde men die te laten staan. Beloftes zijn niets waard. Zo rolt de politiek. Geld en nog meer geld. Belangrijker dan leven. Belangrijker dan een belofte.

LATEN STAAN WAS OOIT DE VOORWAARDE: DE ANNEVILLE-EIK OP DE A58

De troeteleik. Ooit beloofde men die te laten staan. Beloftes zijn niets waard. Zo rolt de politiek. Geld en nog meer geld. Belangrijker dan leven. Belangrijker dan een belofte. #PvdB #Partijvoordebomen

Gepostet von Partij voor de bomen am Freitag, 17. Januar 2020

 

YouTube


   

BOMEN EN DE BOSWET

 

   


 | 29-03-2007 |

 

Aan Burgemeester en Wethouders der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: bomen, kenmerk: LK70018

 

Geacht College,

 

Recent is een groot aantal bomen geveld in het toekomstige gebied Bergse Haven.

Volgens het raadsbesluit van 26 november 1985 (het laatste waarin de gemeente Bergen op Zoom de grenzen van de bebouwde kom in het kader van artikel 1 lid 5 van de Boswet vaststelde) stonden deze bomen in het gebied waarop de Boswet van toepassing is.

 • Is dit vellen ex artikel 2 lid 1 van de Boswet tijdig ter kennis gebracht van de Minister die het aangaat?
 • Zijn deze bomen in het verleden geplant met subsidie van Rijk en/of Provincie?
 • Zijn er herplant of compensatieverplichtingen?
 • Is Uw College met de BSD-fractie van mening dat actualisering van het voornoemde raadsbesluit gewenst is?

Graag schriftelijke beantwoording.

Met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

L.H. van der Kallen


   

 

KAPPEN BOMEN

 

   


 | 06-12-2006 |

 

SPOED!
Aan Burgemeester en Wethouders der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: esdoorn, kenmerk LK6059 

 

Geacht College,

 

Ondergetekende heeft geconstateerd dat een fors aantal bomen in de laanstructuur (zie foto) loodrecht staande op de ingang van de kwekerij Ruytershove geblest is.

BSD eik1 BSD eik2 BSD eik3

Het betreffen overwegend zeer forse eiken. Indien het voornemen tot kappen van deze bomen wordt uitgevoerd, is dat een enorme aantasting van de laanstructuur. Sterker nog er blijft vrijwel niets van over. Enkele van de gebleste bomen hebben in het verleden stormschaden opgelopen. Er zijn er echter ook die nog geheel intact zijn (zie foto’s).

De BSD-fractie verzoekt U dringend voorlopig niet tot kap over te gaan en nadrukkelijk een bestuurlijke afweging te maken. Het kan niet zo zijn dat financiële redenen (opbrengst hout) ten grondslag liggen aan deze kap. Ook in het verleden heb ik reeds vragen gesteld over houtkap in dit gebied. Toen betrof het uitdunnen in voormalige productiebossen.

Ondergetekende vindt de nu aangegeven ingreep te fors en ziet de laanstructuur graag behouden.

Met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

L.H. van der Kallen


   

 

BOMENKAP VERDUINSBOS

 

   


 | LK/5008 | 22-05-2005 |

 

College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

 

Geacht College,

De laatste tijd bereikt de D66/BSD fractie veel bemerkingen/klachten over het kappen van bomen die vaak een beeldbepalend karakter hadden.

Vandaag heeft ondergetekende, na een verontrustend telefoontje uit het Verduinsbos te Halsteren moeten constateren dat sommige burgers het vervallen van de plicht tot kapvergunning wel heel vrij opvatten. Een fors aantal bomen, waaronder een robuuste berk met een doorsnede van circa 35 centimeter bleken nabij Verduinsbos 30 gekapt. Grotendeels bevonden die bomen zich buiten de perceelgrens van de verantwoordelijke. Bomen zijn gekapt tot op circa 8 meter, op vermoedelijk, gemeentelijk eigendom. Dit bevreemd zeer daar recent de gemeente die bomen grotendeels met de inzet van een hoogwerker nog heeft gesnoeid.

Het komt de D66/BSD fractie voor dat derden wederrechtelijk gemeentelijke eigendommen opzettelijk hebben beschadigd c.q. vernietigd c.q. verwijderd. Volgens omwonenden hebben de feiten zich op zaterdag 21 mei voorgedaan en heeft de politie op verzoek van omwonenden kennisgenomen van de gedragingen en de feiten.

Uit een brief van de verantwoordelijken (zie bijlage) aan de verontruste omwonenden, valt op te maken dat de verantwoordelijken van een ‘betreffende contact persoon van de gemeente de informatie hadden gekregen dat gezien het type bomen en de locatie er geen vergunning nodig was’.

Met name “de locatie” bevreemd ons zeer. Het voorgaande leidt voor de D66/BSD fractie tot de volgende artikel 37 vragen:

 • Was de gemeente op de hoogte van het geven van “toestemming” door een contact persoon voor het kappen/rooien, door derden, van bomen op gemeentelijk eigendom?
 • Heeft een bevoegd ambtenaar toestemming gegeven tot dit kappen/rooien van bomen op gemeentelijk eigendom?
 • Past het in het gemeentelijke beleid dat derden werkzaamheden als kappen/rooien van bomen op gemeentelijk eigendom uitvoeren?
 • Wat gebeurt er c.q. is er gebeurd met het hout van deze bomen?
 • Indien er op geen enkele wijze toestemming is gegeven voor deze grove inbreuk op de gemeentelijk eigendomsrechten wat zijn dan de gevolgen?
 • Is Uw college in deze dan bereid tot aangifte van opzettelijke beschadiging c.q. vernietiging van gemeentelijk eigendom c.q. van vervreemding van gemeentelijke eigendommen als hout?
 • Is Uw college bereid t.o.v. de verantwoordelijken een vordering tot volledig herstel in te stellen c.q. een schadeloos stelling te vorderen zodat tot aanplant gekomen kan worden van gelijkwaardige bomen alsmede tot herplant van de geruimde bossages c.q. onder begroeiing?

 

In afwachting van Uw boomvriendelijk antwoord,

hoogachtend,

L.H. van der Kallen.